besiktningar och tekniktjänster

Energideklarationer

I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader (med vissa undantag) ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985). Lagen säger också att energideklarationen inte får vara äldre än tio år.
Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Syftet med energideklarationen är att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning samt fastställa hur och i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras. Besiktningen ska innehålla en grundläggande kontroll av byggnadens tekniska installationer så som luftbehandling, kyla, värme, värmedistributionssystem, varmvatteninstallationer och belysning.

Vi både kartlägger och implementerar
Vårt mål är inte att frambringa en bokstav på ett papper. Vårt mål är att använda denna för att förbättra byggnanden. För det är implementering av åtgärderna som är det viktigaste och det som faktiskt får ner energiförbrukningen. Att vi både kartlägger och implementerar åtgärderna för att få ner energiförbrukningen är något som skiljer oss från de flesta andra aktörer.

Ta hjälp av oss
Vi har arbetat många år med att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer och kan hjälpa er med energibesiktning och energideklaration.

OVK, kvalitetsgaranti för din inomhusmiljö

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en i lag bestämd kontroll för att säkerställa
byggnaders funktion och för människor som vistas ofta och längre tid i innemiljön.

Vi på Olofssons Plåt har bred kunskap och erfarenhet av att utföra obligatorisk
ventilationskontroll, entreprenadbesiktningar och är behöriga att agera som kontrollanter
vid entreprenader. Målet är alltid att garantera en bra inomhusmiljö och att hitta
möjligheter att spara energi.

När skall OVK utföras?
1991 beslutade riksdagen och regeringen att ställa krav på funktionskontroll av
ventilationssystem i byggnader där människor vistas ofta, eller under en längre tid.
Bestämmelserna och besiktningsintervallen varierar beroende på byggnadstyp.

3 års besiktningsintervall gäller för: förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ
av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med
FT- och FTX-ventilation.

​​​​​​​6 års besiktningsintervall gäller för:
 flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande
med F-, FX- och S-ventilation

radonåtgärder

Vi har mångårig erfarenhet av radonmätning och åtgärder för byggnader med
förhöjda radonhalter.
Vi kan hjälpa dig att utföra mätningar, göra en utredning och även genomföra åtgärder i huset.
För analys av provsvar samarbetar vi med några av landets ledande specialister.
Ska du köpa hus, eller bor i ett hus som kan ha förhöjda radonvärden?
Då bör du mäta radonhalten. Har huset förhöjda värden kan du få statligt bidrag för att
minska halten.
​​​​​​​
När bör radonhalten mätas?
Mät radonhalten när du köper eller säljer ett hus. Framförallt om huset ligger
i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blå lättbetong.
Mät även om du bygger om ditt hus eller vid förändringar av ventilation eller uppvärmning.
De förändringar du gör kan påverka radonhalten i din bostad.
Du bör mäta radonhalten minst vart femte år.
Rådgör gärna med kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor.

Projektering ventilation

Vi utför projektering av alla typer ventilationsanläggning. Stort fokus ligger på
energi, miljö och kostnadseffektiva totallösning.
Samtlig projektering utför i 3D miljö med Autocad/Magicad som plattform.

Genom att komma in tidigt i byggprocessen kan vi också med
vårt stora kunnande bidra med rådgivning och fungera som ett bollplank i valet
av systemlösningar.

Vi erbjuder:
  • Upprättande av ramhandling
  • Upprättande av förfrågningsunderlag
  • Bygglovshandlingar, relationshandlingar
  • Kostnadskalkyler

Leverantörer

Referenser

Kommer snart